jugoslaviska republiken Makedonien som omfattas av KN-nummer 17, inom ramen för en årlig tullkvot på 7 000 ton (nettovikt).

It is appropriate to provide Member States that have acceded to the Union after the entry into force of Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services (1 ) and may have faced particular difficulties regarding the smooth adaptation of their postal markets because they joined the postal reform process at a late stage, and certain Member States with a small population and a limited geographical size having specific characteristics that are particular to postal services or with a particularly difficult topography, with a huge number of islands with the possibility to postpone the implementation of this Directive for a limited period of time, in order to continue to reserve services to their universal service provider(s), subject to notification to the Commission.

Kan kommissionen redogöra för ovanstående uttalande och särskilt redogöra för vilka andra sätt som det finns att beräkna ett nettobidrag bortsett från att subtrahera de belopp som mottags från de europeiska institutionerna från de belopp som betalts in till samma institutioner och kan kommissionen under alla omständigheter i sitt svar på denna fråga utan hänvisning till någon webbsida (även om webbsidor kan vara nyttiga som komplementär informationskälla) ange vilka ekonomiska bidrag från och intäkter för var och en av unionens medlemsstater under de två senaste räkenskapsåren för vilka det i nuläget finns siffror?

On a proper construction of Article 10a of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EEC) No 2001/83 of 2 June 1983, as subsequently amended by Council Regulation (EEC) No 1247/92 of 30 April 1992, read in conjunction with Annex IIa, attendance allowance falls within the scope of that provision and is therefore a special non-contributory benefit within the meaning of Article 4(2a) of that regulation, with the result that the position of a person, such as the applicant in the main proceedings, who satisfied the conditions for the award of that benefit after 1 June 1992 when Regulation (EEC) No 1247/92 entered into force, is governed exclusively by the system of coordination established by the said Article 10a.

Artikel 5.3 andra strecksatsen i rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning, i dess lydelse enligt Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen, innebär att fastställandet av underlaget för den skatt på kapitaltillskott som tas ut på en ökning av kapitalet i en association i form av att lån, som associationen upptagit före Republiken Polens anslutning till Europeiska unionen, omvandlas till andelar i associationen efter anslutningen ska ske med beaktande av den tidigare beskattningen av dessa lån enligt den då gällande nationella lagstiftningen.

Could the Commission explain the above statement, and, in particular, identify what other ways it believes exist of calculating net contributions other than subtracting the amounts received from the European institutions from the amounts paid in to those same institutions, and could the Commission, in any event, list in the answer to this question without reference to any website (useful though websites may be as additional sources of information) the financial contributions and receipts of each of the European Union’s Member States for the last two financial years for which figures are currently available?

På grundval av de nuvarande systemen för insamling skall medlemsstaterna fortsätta att meddela kommissionen de konsumentpriser på petroleumprodukter, exklusive skatter och avgifter, som gäller varje måndag, senast kl. It has been estimated that to fulfil the Lisbon/Barcelona targets an extra 1.2 million researchers are needed: 500,000 for renewal of the research labour force (to replace retirees) and 700,000 net new researchers.

Enligt beräkningar skulle det behövas ytterligare 1,2 miljoner forskare för att uppnå Lissabon- och Barcelonamålen.

I artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d.

jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (10 ), vilket trädde i kraft den 1 januari 2006, fastställs att gemenskapen ska ge tullfritt tillträde för import till gemenskapen av de produkter med ursprung i f.d.

Artikel 64.1 FEUF ska tolkas så, att artikel 63 FEUF inte påverkar tillämpningen av en nationell lagstiftning som var i kraft den 31 december 1993 enligt vilken bolag som har sitt säte i en av Europeiska unionens medlemsstater undantas från skatteplikt avseende skatt på marknadsvärdet på fastigheter i denna medlemsstat, men där ett sådant undantag, med avseende på ett bolag som har sitt säte i ett utomeuropeiskt land eller territorium, villkoras av att ett avtal om handräckning i syfte att bekämpa undandragande av skatt och skatteflykt har slutits mellan nämnda medlemsstat och territoriet, eller att den juridiska personen, enligt ett avtal som innehåller en bestämmelse om icke-diskriminering på grund av nationalitet, inte får beskattas hårdare än juridiska personer som har hemvist i denna medlemsstat.