I artikel 9.1 b ska begreppet ”företag som bedriver produktionseller leveransverksamhet” inte omfatta slutförbrukare som bedriver verksamhet inom produktion och/eller leverans av el, antingen direkt eller genom ett företag som de utövar kontroll över, antingen enskilt eller gemensamt med någon annan, förutsatt att slutförbrukarna, inbegripet deras andel av el som produceras i kontrollerade företag, är nettoförbrukare av el uttryckt i årligt genomsnitt och förutsatt att det ekonomiska värdet av den el som de säljer till tredje part är obetydligt i förhållande till deras övriga affärsverksamhet.

www dating netforce lv-90

Oberoende av reformens ikraftträdande ska dessutom dess nettokostnads påverkan på underskotts- och skuldutvecklingen beaktas enligt samma linjära degressiva skala under en övergångsperiod på fem år från och med den [date of entry into force of this Regulation, to be inserted].

On the basis of the current collection systems, Member States shall continue to communicate to the Commission the consumer prices of petroleum products net of duties and taxes in force each Monday, at the latest by 12 noon the following day.

A Conveno prev medidas de nvel elevado no domnio da luta contra o branqueamento de capitais (artigo 4 bis), que esto em conformidade com o acervo da Comunidade Europeia em matria de preveno da utilizao do sistema financeiro para o branqueamento de capitais, e faz referncia, nos trabalhos preparatrios que acompanham o texto do protocolo, s normas estabelecidas pelo Grupo de Aco Financeira em matria de branqueamento de capitais.

Additionally, irrespective of the date of entry into force of the reform, its net cost as reflected in debt developments shall be given consideration for a transitional period of five years from [date of entry into force of this Regulation, to be inserted] on the basis of the same linear degressive scale.

I artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d.

jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (10 ), vilket trädde i kraft den 1 januari 2006, fastställs att gemenskapen ska ge tullfritt tillträde för import till gemenskapen av de produkter med ursprung i f.d.

Artikel 64.1 FEUF ska tolkas så, att artikel 63 FEUF inte påverkar tillämpningen av en nationell lagstiftning som var i kraft den 31 december 1993 enligt vilken bolag som har sitt säte i en av Europeiska unionens medlemsstater undantas från skatteplikt avseende skatt på marknadsvärdet på fastigheter i denna medlemsstat, men där ett sådant undantag, med avseende på ett bolag som har sitt säte i ett utomeuropeiskt land eller territorium, villkoras av att ett avtal om handräckning i syfte att bekämpa undandragande av skatt och skatteflykt har slutits mellan nämnda medlemsstat och territoriet, eller att den juridiska personen, enligt ett avtal som innehåller en bestämmelse om icke-diskriminering på grund av nationalitet, inte får beskattas hårdare än juridiska personer som har hemvist i denna medlemsstat.

This concerns monetary gold and means of payment which are legal tender; goods the intended use of which is diplomatic or similar nature; movements of goods between the importing and exporting Member State and their national armed forces stationed abroad as well as certain goods acquired and disposed of by foreign armed forces; particular goods which are not the subject of a commercial transaction; movements of satellite launchers before their launching; goods for and after repair; goods for or following temporary use; goods used as carriers of customised information and downloaded information; and goods declared orally to customs authorities which either are of a commercial nature, provided that their value does not exceed the statistical threshold of EUR 1 000 in value or 1 000 kg in net mass, or are of a non-commercial nature.

På grundval av de nuvarande systemen för insamling skall medlemsstaterna fortsätta att meddela kommissionen de konsumentpriser på petroleumprodukter, exklusive skatter och avgifter, som gäller varje måndag, senast kl. It has been estimated that to fulfil the Lisbon/Barcelona targets an extra 1.2 million researchers are needed: 500,000 for renewal of the research labour force (to replace retirees) and 700,000 net new researchers.