A K/Ar kor földtani korként fogadható el, mivel számszerű értéke kizárja a radiogén argon veszteséget. A Hársas-hegy (1195.) és a Bába-hegy riodácitja (1193.) fiatalabbnak adódott a Tolvajhegy riodácitjánál (11.4 ± 0.4 Mév ill ± 0.5 MéV). A hannoveri laboratóriumban végzett K/Ar módszeres vizsgálatok ( )TJRICA D. 1978) a Vihorlátban középsőszarmata, a Szalánci-hegységben alsó- és középső-szarmata vulkáni kőzetek jelenlétét igazolták. Az egyes területek központi telelésének neve 5 Andezit változatok, 6. A Fekete-hegy csoport és a Sátor-hegy csoport kőzeteiről már SZÁDECZKY Gy. (1927) megállapította, hogy azok az ortoklászriolittufával" állnak szoros összefüggésben, úgy hogy nagyobb részük határozottan áttörte a tufát, ill. mélyfúrás teljes kőzet 2, ,236 io-«12,8 ±0,8 61,2-68,3 m piroxén- amfiboldácit Kovácsvágás, Gyöngyös teljes kőzet 2, ,076 io-«12,7 0, Budabányácska, Nagy-Szava pszeudotrachit teljes kőzet teljes kőzet 5,19 4, ,656 io-«2,606 io-«13,1±0,6\ 13,3±0,6J 13,2±0,5 (kálimetaszomatit) 479.

1976) a vulkánosság a Vihorlátban a középső-szarmatában kezdődött és a pannóniai emeletben fejeződött be. Kálitrachit k í j Mountains with indication of the numbers of the rocks studied and their source Ttï\/i J e 0t 0 f- C S t e t T? A legmegbízhatóbb kort a Baradla riolitján (1192.) sikerült meghatározni, mivel a riolitból elválasztott biotiton és földpáton meghatározott korok (13,7 ± 0,6 Mév és 14,0 ±1,0 Mév) nagyon jól egyeznek egymással, így átlagos korukat (13,8 ± 05 Mév) földtani kornak tekintjük (I. A Ciróka és Somlyód kőzetének felsőbádeni korát már HOEFER A. Ezt a besorolást az újabb mikrofaunisztikai vizsgálati eredmények is megerősítették. (1956): Abaújszántó környékének földtani és kőzettani vizsgálata Magyar Áll.

A Szalánci-hegységben a miocén vulkanizmus a felsőbádeni emeletben kezdődött, a pannóniai emeletben pedig ércesedéssel kapcsolatos vulkáni utóműködést mutattak ki. A Ciróka és a Somlyód kőzetén (1181., 699.) meghatározott, a földtani kornál fiatalabb radiometrikus kor azzal magyarázható, hogy a Sárospatak környékén lezajlott intenzív vulkáni utóműködés (KUL CSÁR L ), valamint a hegységperem jelentős mértékű tektonikai igénybevétele a kőzet fiatalodását eredményezte. minta teljes kőzetén mért K/Ar kor (12,1 ± 0,4 Mév) fiatalabbnak adódott, mint a biotiton meghatározott kor (12,9 ± 0,4 Mév), ami a biotit jobb argon megtartó képességével függ össze. Mintá Lelőhely, kőzet Vizsgált frakció Kii "Ar rad % "Ar rad (ccstp/g) K/Ar kor Átlag kor im.

Az intermedier összleten belül jelentkező kisebb savanyú piroklasztit közbetelepülések egyidőben működő különálló, savanyú és intermedier anyagot szolgáltató kitörési központok létezésére utalnak. A Tokaji-hegység kronológiai kutatása az utóbbi években is folytatódott. füzet Na-puffer és Li-belső standard alkalmazásával határoztuk meg.

Az erőteljes lepusztulás, valamint az utólagos tektonikai igénybevétel következtében az eredeti vulkáni, ill. A vulkáni működés ritmusa, a különböző vulkáni termékek időbeli korrelációja, a működési ciklusok határa nehezen állapítható meg a kevés számú és kövületszegény közbetelepülő üledékes kőzet miatt. A K/Ar meghatározások A Tokaji-hegység vulkáni kőzetein végzett első néhány hazai K/Ar kormeghatározás BALOGH KADOSA és RAKOVITS Z. Az azóta végzett folyamatos vizsgálatok eredményeinek egy részéről SZÉKYNÉ Ftrx V. Az újabb méréseink részben az előzetes vizsgálati eredmények által felvetett problémák megoldására irányultak, részben kiterjesztettük kutatásainkat a hegység még nem vizsgált területeire. A kísérleti módszer részletes ismertetése az ATOMKI kiadványában jelent meg (BALOGH Kadosa, 1985) Sátoraljaújhely és környéke Sátoraljaújhely környékén a vulkáni tevékenység a felsőbádeni emeletben riolittufa szórással kezdődött, amit még szintén a bádeni emeletben ortoklászriolitok" (SZÁDECZKY Gy. A savanyú vulkáni összletbe intermedier vulkánitok nyomultak be, ill.

Ebben az esetben a biotitokon és az andezit mintákon meghatározott K/Ar korok is tényleges koroknak tekinthetők. és 1176.), ami kőzettanilag a Hallos-völgy bádeni tufájával azonos.

A K/Ar mérések szerint viszont (12.4 ± 0.8 Mév és 11.8 ± 0.5 Mév) 242 Földtani Közlöny 117. füzet a Sátor-hegy csoport andezitjével tűnik egykorúnak.

fúrás által harántolt bazalt (484.) a Tokajihegység legfiatalabb vulkáni kőzete, tehát a 484. mintán meghatározott 9,4x^x0,5 Mév kor a vulkáni működés befejezéseként értelmezhető (I.

táblázat) Füzér és környéke A területről számos kőzetből meghatározott K/Ar korok egységesen a bádeninál fiatalabbnak adódtak (II. A felszíni előfordulásokból begyűjtött kőzetek közül a legidősebb kort a pusztafalui Tolvaj-jegy riodácitjából (1208.) elválasztott biotiton mértük (12,6 ± 0,5 Mév).

Elképzelhető, hogy mind az andezit, mind a biotit K/Ar kora a területen egységesen érvényesülő vulkáni utóműködés idejét rögzíti.

Végül az sem zárható ki, hogy a tufaszórást az andezit benyomulása mérési hibánknál rövidebb idővel követte. Vágáshután a Cserépőri őrháztól és a község felső részéről gyűjtöttünk be riolittufát (1115.

A rendelkezésünkre álló rétegtani, kőzettani és radiometrikus adatok nem elegendőek e kérdés tisztázására.